Title Image

پین مدادی چکش هیدرولیکی

پارسیان محور جاوید / پین مدادی چکش هیدرولیکی
پین مدادی چکش هیدرولیکی

پین مدادی چکش هیدرولیکی

 

 

پین مدادی چکش های هیدرولیکی چیست؟

پین مدادی چکش های هیدرولیکی قطعه ای است که نگهدارنده پین کتابی میباشد.

پین مدادی چکش های هیدرولیکی در قسمتی از سندان قرار میگیرد که با یک لاستیک نگه دارنده موجب میشود پین کتابی در جای خود نگه داشته شود.

این قطعه باید از جنس فولادی یا آلیاژی محکم و سختی برخوردار باشد تا در هنگام فشار زیاد و ضربات محکم چکش های هیدرولیکی دچار آسیب و شکستگی نشود.

پین مدادی چکش هیدرولیکی

(SOOSAN)  پین مدادی چکش هیدرولیکی سوسان

 

 SB40  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

 SB50  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

 SB60  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

 SB70  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

 SB81  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

 SB100  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

 SB121  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

 SB130  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

 SB140  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

 SB151  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

پین مدادی چکش هیدرولیکی

(MSB) پین مدادی چکش هیدرولیکی اِم اِس بی

 

SAGA50H  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) اِم اِس بی

SAGA180H  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) اِم اِس بی

SAGA200H  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) اِم اِس بی

SAGA300H  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) اِم اِس بی

MS600H   پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) اِم اِس بی

MS700H  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) اِم اِس بی

MS35AT  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) اِم اِس بی

پین مدادی چکش هیدرولیکی پکوتک

 

 PBS50   پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBS150   پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

PBS 200  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBS210    پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBS300    پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBV50     پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBV200    پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBV210     پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBV300      پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 

 

پین مدادی چکش هیدرولیکی دمو

 

 DMB180  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) دمو

 DMB230  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور)  دمو

 DMB250  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) دمو

 DMB360  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) دمو

 B23          پین مدادی بی چکش هیدرولیکی ( پیکور) دمو

 B360       پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور)  دمو

پین مدادی چکش هیدرولیکی پکوتک

 

 PBS50   پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBS150   پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

PBS 200  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBS210    پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBS300    پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBV50     پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBV200    پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBV210     پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBV300      پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 

 

پین مدادی چکش هیدرولیکی دمو

 

 DMB180  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) دمو

 DMB230  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور)  دمو

 DMB250  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) دمو

 DMB360  پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) دمو

 B23          پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور) دمو

 B360       پین مدادی چکش هیدرولیکی ( پیکور)  دمو