Title Image

پین کتابی چکش هیدرولیکی

پارسیان محور جاوید / پین کتابی چکش هیدرولیکی

پین کتابی چیست ؟

 

وظیفه پین کتابی ( رادپین ) نگه داشتن قلم چکش هیدرولیکی در داخل سندان چکش هیدرولیکی می باشد ؛ از این رو به آن قلمگیر نیز گفته می شود متریال قلمگیر پیکور باید از فولادهای آلیاژی ضد سایش و فورج باشد تا در برابر فشار قلم چکش هیدرولیکی (پیکور) دچار شکستگی و سایش نشده و باد نکند

پین کتابی یکی از مهمترین قطعات در چکش هیدرولیکی می باشد که باعث ثابت شدن قلم در سندان چکش هیدرولیکی (پیکور) می شود؛ این عمل باعث می شود که قلم دقیقا با پیستون همراستا شود و از ضربه زدن نادرست جلوگیری شود

پین کتابی از یک طرف با سندان و از طرف دیگر با دو عدد پین مدادی درگیر می شود ؛ اپراتور دستگاه موظف است در زمان کار دائما میزان خوردگی پین کتابی را بررسی کند و تغییر جهت دهد تا از خوردگی زیاد جلوگیری شود

پین کتابی چکش هیدرولیکی

سختی پین کتابی چکش های هیدرولیکی (پیکور )

 

اگر سختی پین کتابی پایین تر از حد استاندارد باشد ممکن است بر اثر شدت ضربه و فشار فرم ظاهری خود را از دست دهد  و دفرمه شود که بعد از دفرمه شدن این قطعه، برای بیرون آوردن از سندان و تعویض قطعه زمان و هزینه های زیادی صرف خواهد شد.

در صورتی که این قطعه بیش از حد استاندارد سخت باشد ممکن است بر اثر فشار و ضربه حاصل از کارکرد چکش هیدرولیکی بشکند و قطعه های شکسته شده به پیستون، سیلندر، قلم و سندان چکش هیدرولیکی آسیب های زیادی وارد کند.

 

پین کتابی چکش هیدرولیکی

(SOOSAN)  پین کتابی چکش هیدرولیکی سوسان

 

 SB40  پین کتابی  چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

 SB50  پین کتابی  چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

 SB60  پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

 SB70  پین کتابی  چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

 SB81  پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

 SB100  پین کتابی  چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

 SB121  پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

 SB130  پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

 SB140  پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

 SB151  پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

رادپین پیکور رادپین پیکور پین کتابی چکش هیدرولیکی

(MSB) پین کتابی چکش هیدرولیکی اِم اِس بی

 

SAGA50H  پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) اِم اِس بی

SAGA180H  پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) اِم اِس بی

SAGA200H  پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) اِم اِس بی

SAGA300H  پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) اِم اِس بی

MS600H   پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) اِم اِس بی

MS700H  پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) اِم اِس بی

MS35AT  پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) اِم اِس بی

پین کتابی چکش هیدرولیکی

پین کتابی چکش هیدرولیکی پکوتک

 

 PBS50   پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBS150   پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

PBS 200  پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBS210    پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBS300    پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBV50     پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBV200    پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBV210     پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 PBV300      پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

 

 

پین کتابی چکش هیدرولیکی دمو

 

 DMB180  پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) دمو

 DMB230  پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور)  دمو

 DMB250  پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) دمو

 DMB360  پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) دمو

 B23          پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) دمو

 B360       پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور)  دمو

پین کتابی چکش هیدرولیکی

پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) سوسان

پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) اِم اِس بی

پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) پکوتک

پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) کوماتسو

   پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) دمو

پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) اوردایم

پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) رام فوز

پین کتابی چکش هیدرولیکی ( پیکور) کوآلینگ